Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı
23 Haziran 2020

 1. BİRİM: Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi
 2. GÖREV ADI: Kalite ve Verimlilik Yönetimi
 3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim
 4. GÖREV AMACI: Kurumsal hizmet sürecinde, kaliteyi bir bütün olarak ele alarak SKS doğrultusunda kurumsal her unsuru içine alan politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmek, bunları yazılı dokümanlara dönüştürmek, kurumsal değerlendirme ve denetimi yazılanlara göre gerçekleştirmek, ilk defada, zamanında ve doğru hizmeti gerçekleştirebilmek, hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek veya olabilecek hataların tespitini ve bir daha tekrarlanmasını önlemek, hasta beklenti ve istekleri ile uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak, hastalarımıza SKS ve bakanlığımızın yayınladığı uygulama rehberleri doğrultusunda yeterli düzeyde güvence ve hizmet vermek için yürütülen tüm faaliyetleri tasarlamak, uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir.
 1. TEMEL İŞ, SORUMLULUKLAR VE YETKİLER:
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 • Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kurumda gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Kurumda karşılaşılan klinik kalite ve verimliliğe ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile uygunsuzlukları gidermeye yönelik gerçekleştirilecek düzeltici önleyici faaliyet önerilerini hastane yönetime raporlamak.
 • Klinik kalite göstergeleri ile Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarına klinik kalite karar destek sistemi (KDS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemin’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.
 • Verimlilik gösterge kartları ile sağlık bilgi yönetim sistemleri yazılımları aracılığıyla USS’ye (Ulusal Sağlık Sistemi) iletilen verilerin zamanında, doğru ve belirlenen kurallara uygun şekilde gönderimini sağlamak.
 • Kurumda izlenen her bir klinik kalite sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar oluşturularak il sağlık müdürlüğü ile paylaşmak.
 • Sağlık tesisindeki, klinik kalite ve verimliliğe ilişkin çalışmaları izlemek, değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini üst yönetime raporlamak.

6.KOMİTELER

SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayıyla kurulurlar.

Verimlilik ve Kalite Yönetim biriminin takibini gerçekleştirdiği çok sayıda komite bulunmaktadır.

Takibi Gerçekleştirilen Komiteler;

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Transfüzyon Komitesi

Eğitim Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Atık Yönetimi Komitesi

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu

Durum Tespit Yerinde Değerlendirme Komisyonu

Kullanım Değerlendirme Komisyonu

İhtiyaç Tespit Komisyonu

İlaç Yönetim Ekibi

Hasta Görüş-Önerileri Değerlendirme Ekibi

Çalışan Görüş-Önerileri Değerlendirme Ekibi

Nütrisyon Destek Ekibi

Palyatif Bakım Yönetim Ekibi

Konsültasyon Yönetim Ekibi

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Mavi Kod Yönetimi Ekibi

Pembe Kod Yönetimi Ekibi

Beyaz Kod Yönetimi Ekibi